Zadzwoń do nas

605 120 050

lub napisz przystan@tcz.pl
Restauracja: 12.00 - 22.00 Bar: 13.00 - 24.00

Regulamin

I Regulamin Kart Rabatowych

 1. Wydawcą Karty Rabatowej jest Przystań Latocha i wspólnicy  Spółka  Jawna z siedzibą w Tczewie, ul. Nad Wisłą 6
 2. Karta rabatowa wydawana jest klientowi zarejestrowanemu w systemie pod numerem udzielonej karty i tylko jemu przysługują rabaty ustanowione w  Regulaminie  Kart.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wydawania kart rabatowych gościom restauracji i kawiarni Przystań w Tczewie
 4. Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. O posiadaniu karty należy uprzedzić kelnera w momencie , gdy proszą Państwo o rachunek. Po jego wydrukowaniu nie będzie już możliwe uwzględnienie rabatu.
 6. Warunkiem otrzymania karty rabatowej jest dokonanie jednorazowego zakupu za kwotę min. 100 zł.
 7. Ilość kart jest ograniczona  w związku z czym Wystawca Karty Rabatowej zastrzega sobie prawo do odmowy jej wydania.
 8. Karta rabatowa umożliwia korzystanie z 2 progów rabatowych zależnych od sumarycznej kwoty paragonów zarejestrowanych na koncie Klienta przy czym minimalny rabat wynosi 3 % a maksymalny 5 %.
 9. Rabat początkowy wynosi 3%. Wartość rabatu zostanie zwiększona w zależności od wielkości dokonywanych zakupów. Aby  otrzymać rabat 5 % należy w ciągu roku kalendarzowego  dokonać zakupów  na kwotę 1000 zł.
 10. Wysokość udzielonych rabatów, odpowiednio 3 % i 5 % dotyczy danego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie Karty Klientowi. Po upływie roku kalendarzowego Wystawca Karty Rabatowej zastrzega sobie prawo ponownego ustalenia warunków rabatowych posiadaczom poszczególnych kart, jak również prawo całkowitego anulowania danej Karty Rabatowej.
 11. Rabat nie dotyczy innych ofert specjalnych , promocji cenowych wybranych produktów oraz imprez okolicznościowych  organizowanych przez lokal.
 12. Karta rabatowa nie jest kartą kredytową lub płatniczą, ani innym elektronicznym instrumentem płatniczym.
 13. W przypadku zagubienia, trwałego uszkodzenia lub kradzieży karty, użytkownik winien  o tym niezwłocznie osobiście lub  telefonicznie powiadomić restaurację.
 14. Wydawca nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia karty.
 15. Jeżeli użytkownik kartę zgubi, zostanie mu ona skradziona lub ulegnie trwałemu uszkodzeniu, to - o ile fakt ten zgłosi - jest uprawniony do otrzymania nowej karty. Dotychczas zgromadzone  na karcie  obroty przepadają.
 16. Wystawca Kart Rabatowych zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w tym dotyczącego wysokości udzielonych rabatów, anulowania Kart Rabatowych, a także utraty mocy obowiązującej niniejszego Regulaminu.
 17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2016r.

 

II Regulamin Kuponów Upominkowych

 1. Wydawcą Kuponu Upominkowego jest Przystań Latocha i wspólnicy Sp. jawna z siedzibą w Tczewie, ul. Nad Wisłą 6
 2. Kupon Upominkowy to bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do jej realizacji w Restauracji Przystań w Tczewie. 
 3. Nabywca to osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kupon Upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych w postaci kaucji bezzwrotnej. 
 4. Użytkownik to każdorazowy posiadacz Kuponu Upominkowego.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kuponu Upominkowego do przyjmowania go do realizacji w restauracji oraz kawiarni Przystań w Tczewie. Przekazanie Nabywcy Kuponu Upominkowego może być dokonane tylko w lokalu Wydawcy.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy kaucji bezzwrotnej w kwocie równej wartości Kuponu Upominkowego.
 3. Kupon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 4. Realizacja Kuponu Upominkowego będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Kuponu Upominkowego w sposób nieuprawniony.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kupony Upominkowe, które zostały utracone po ich przekazaniu Nabywcy.
 6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub Kuponu Upominkowego.
 7. Kupon Upominkowy jest ważny prze okres 6 (sześciu) miesięcy od daty wpłaty kaucji bezzwrotnej.

§ 2 Zasady korzystania z Kuponu Upominkowego

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Kupony Upominkowe nieuszkodzone, posiadające zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż wartość Kuponu Upominkowego.
 3. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kuponem Upominkowym jednorazowo do kwoty wartości Kuponu Upominkowego.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu Upominkowego w przypadku upływu terminu ważności Kuponu Upominkowego.
 5. Kupony Upominkowe są kuponami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 6. Kupon Upominkowy z przekroczonym terminem ważności jest nieważny.
 7. Potwierdzeniem dokonania wpłaty kaucji bezzwrotnej na Kupon Upominkowy jest oświadczenie Nabywcy.

§ 3 Rozliczenia i reklamacje Kuponu Upominkowego

 1. Nabywca w chwili wydania Kuponu Upominkowego otrzymuje od Wydawcy oświadczenie Nabywcy, potwierdzające wpłatę kaucji bezzwrotnej oraz wartość nominalną Kuponu Upominkowego.
 2. Na prośbę Nabywcy Wydawca przesyła notę księgową za wpłatę kaucji bezzwrotnej za Kupon Upominkowy.
 3. Nota księgowa wysyłana jest na adres Nabywcy w terminie do 14 dni od dnia wpłaty kaucji bezzwrotnej.
 4. Nabywca przekazuje dane Wydawcy potrzebne do wystawienia noty księgowej.
 5. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy użyciu Kuponu Upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. 

  
§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z wpłatą kaucji bezzwrotnej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Kupon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 3. Wydanie Kuponu Upominkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę.